Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Túto internetovú predajňu, na stránke http://biocom-international.eu (ďalej len „webshop BIOCOM“ alebo „webshop“) prevádzkuje spoločnosť BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. so sídlom Freier Platz 10, Schaffhausen 8200, Švajčiarska konfederácia a slúži ako nákupné rozhranie výhradne pre členov medzinárodnej MLM siete BIOCOM zo Slovenskej republiky a Českej republiky, pričom výrobky objednávané cez tento webshop sú na území Slovenska a Česka predávané v mene spoločnosti BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o., Hasičská 1039/13A, 943 01 Štúrovo. Na predaj výrobkov sa na území Slovenska a Česka vzťahujú nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako "VOP") predávajúceho.

Členom medzinárodnej MLM siete BIOCOM, ktorú vlastní, prevádzkuje a spravuje spoločnosť BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. so sídlom Freier Platz 10, Schaffhausen 8200, Švajčiarska konfederácia (ďalej len "sieť") sa môže stať každý, ktorý sa do siete zaregistroval na príslušnej stránke (http://www.biocomnetwork.ch) a bezvýhradne súhlasí s podmienkami členstva. Nákup vo webshope je umožnený členovi až po úspešnom prihlásení do užívateľského účtu. V prípade nesúladu podmienok zverejnených vo VOP a podmienok ukotvených v Marketingovom pláne a ostatných dokumentoch, najmä Podmienkach členstva spoločnosti BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. (ďalej len ako "podmineky členstva") sa pre výklad použijú ustanovenia podmienok členstva. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane ako predávajúci vystupuje spoločnosť BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o. , IČO: 44 662 629, so sídlom Hasičská 1039/13A, Štúrovo 943 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 32909/N (ďalej len „predávajúci“ alebo „BIOCOM“) a druhou zmluvnou stranou je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ a je členom siete (ďalej len „kupujúci“). Tieto VOP sú vydávané v slovenskom jazyku, v sporných otázkach je potrebné vychádzať zo slovenského znenia dokumentu. Znenia VOP preložené do iných jazykov, ako čeština a maďarčina slúžia len ako ako infomačný materiál a nie sú použiteľné na právne účely.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok a dodacie podmienky a že s nimi súhlasí.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká okamihom odoslania objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, čo predávajúci potvrdí potvrdzujúcim emailom kupujúcemu. Potvrdená objednávka je okamžite k nahliadnutiu aj v osobnom účte kupujúceho v elektronickom systéme webshopu, a to až po prihlásení sa do účtu. Túto kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Údaje, ktoré si strany vymenili za účelom uzavretia kúpnej zmluvy sa považujú za dôverné a predávajúci ich chráni podľa platnej legislatívy.

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón).

Predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a príslušenstva a jej ochranu.

Pre kupujúceho aj predávajúceho je záväzná cena tovaru v čase objednania, odchýlky od tejto ceny sú možné jedine na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Výnimku tvoria odchýlky od predajnej ceny, ktoré vznikli z dôvodu zaokrúhľovania pri zúčtovaní DPH na predajnej faktúre a nepresahujú 0,60 EUR z celkovej predajnej ceny bez DPH.

Predávajúci robí všetko pre to, aby ceny na jeho webových stránkach, prípadne iných nosičoch zachytávajúcich zoznam ním ponúkaného tovaru, boli konečné a správne, no pokiaľ by došlo k chybe v cene, predávajúci o tomto bezodkladne upovedomí kupujúceho a umožní mu odstúpiť od zmluvy alebo trvať na kúpnej zmluve s uvedením správnej ceny výrobku.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú akonáhle sa dozvie, že došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu prihlasovacích údajov do osobného účtu kupujúceho vo webshope, zneužitiu platobnej karty, porušeniu VOP a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru prerušil výrobu, prípadne vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim alebo iným spôsobom podľa dohody s kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom

Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, o čom je kupujúci upovedomený v potvrdzujúcom maili ako aj v poučení priloženom ku každej objednávke, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote 14 dní odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Odstúpenie od zmluvy a tovar má spotrebiteľ zasielať na adresu predávajúceho uvedenú na začiatku týchto VOP. Nákupná cena (celková hodnota nákupnej faktúry) za vrátený tovar bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy spôsobom, ktorý si vybral kupujúci.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar má spotrebiteľ vrátiť v celosti, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a teda pri vrátení tovaru, ktorý nie je kompletný alebo je poškodený, má predávajúci právo znížiť vrátenú kúpnu cenu o čiastku zodpovedajúcu hodnote chýbajúcej alebo poškodenej časti alebo hodnote poškodenia tovaru. Spotrebiteľ je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať jeho stav a priloženú dokumentáciu. Spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, výživové doplnky..) je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom:

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

Ak je kupujúcim podnikateľ, alebo obchodná spoločnosť, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy sa spravuje v prvom rade Obchodným zákonníkom a dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru.
Neoprávnené vrátenie tovaru - zmluvná pokuta:
Pokiaľ kupujúci – podnikateľ, alebo obchodná spoločnosť vracia tovar bez predošlej písomnej dohody medzi zmluvnými stranami, teda neoprávnene, bude tovar vrátený späť kupujúcemu, a to na jeho náklady. V takomto prípade je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu aj jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR bez DPH. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu aj prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Platba za tovar

Kupujúci má možnosť zaplatiť tovar len pri prevzatí (dobierka), iné spôsoby platby predávajúci neposkytuje. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Elektronická faktúra

Kupujúci, najneskôr do 15 dní po odoslaní tovaru (uskutočnení zdaniteľného plnenia), obdrží elektronickú faktúru na svoju mailovú adresu, ktorú pri registrácii zadal. Elektronická faktúra je vyhotovená v zmysle platnej legislatívy a faktúra v papierovej forme sa už kupujúcemu nezasiela.

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky sú uvedené a voľne dostupné na internetovej stránke biocom-international.eu pod odkazom "Dodacie podmienky" na dolnej lište stránky. Dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť VOP.

Reklamačný poriadok

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácia tovaru sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi o ochrane spotrebiteľa, najmä ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

- ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

- ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, reklamácia tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. jej dĺžka je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, najmä ak je kupujúcemu predaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V prípade, že sa po prevzatí tovaru vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže uplatniť svoju reklamáciu.

Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamovaného produktu predávajúcemu na adresu uvedenú v úvode týchto VOP spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená kupujúcemu. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, musí obsahovať všetky časti a súčasti (najmä čističky vody sa zasielajú spolu s príslušnými filtrami) a pod. Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. O vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, napr. pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v návode k tovaru.

Orgány dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru,  tel. č. 037/772 02 16 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR v Nitre
Štefánikova 58, 949 63 Nitra
tel. č. 037/656 04 11

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.11.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VOP_2022_02. Posledná úprava: 21.11.2022