Informačná povinnosť prevádzkovateľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o.

Sídlo: Hasičská 1039/13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 662 629, zapísaná
v Obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32909/N

email: office@biocom.international

zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@biocom.international

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom riadneho dodania tovaru, zabezpečenia zákazníckeho servisu a plnenia povinností z kúpnej zmluvy.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie povinností z uzavretých kúpnych zmlúv, zabezpečenie zákazníckeho servisu, vybavenie prípadných reklamácii, zabezpečenie súvisiacej obchodnej komunikácie, dodanie tovaru a účtovníctvo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je pri účeloch plnenia povinností z uzavretých kúpnych zmlúv, zabezpečenie zákazníckeho servisu, zabezpečenie súvisiacej obchodnej komunikácie a dodanie tovaru oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorý spočíva v plnení jeho podnikateľskej činnosti, ktorú si dotknutá osoba objednala v súbehu s právnym základom plnenia jeho zmluvných povinností. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje spracované za uvedenými účelmi na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Pri účeloch účtovníctva a vybavenia reklamácii je právnym základom plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Z týchto dôvodov nie je Prevádzkovateľ povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby a dotknutá osoba je povinná poskytnúť potrebné osobné údaje na splnenie hore vymenovaných účelov. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok objektívnu nemožnosť plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa a za takéto konanie dotknutej osoby a s ním súvisiacu nemožnosť dodania tovaru alebo vzniku iných prekážok pri plnení jeho zmluvných povinností nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia týchto osobných údajov: zamestnanci a konatelia Prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, príp. Slovenská pošta alebo kuriérske spoločnosti, zodpovedná osoba, sprostredkovatelia, materské spoločnosti Prevádzkovateľa a zmluvní partneri. Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa majú s Prevádzkovateľom uzavretú sprostred-kovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, tam kde je to nevyhnutné na plnenie zákonných a regulačných povinností materskej spoločnosti Prevádzkovateľa sa môže uskutočniť prenos osobných údajov do Švajčiarska. Na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti a čl. 45 nariadenia nie je na tento prenos potrebné osobitné povolenie. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ich prvého poskytnutia, nakoľko ich poskytnutie a teda uzavretie kúpnej zmluvy sa odráža vo fakturačnej činnosti Prevádzkovateľa, ktorá podlieha lehotám uvedeným v platných právnych predpisoch, najmä zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov

Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať osobné údaje v rozsahu potrebnom na riadne vybavenie objednávky dotknutej osoby, uzavretie kúpnej zmluvy a doručenie tovaru, prípadne plnenie iných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a dotknutá osoba je povinná v tomto rozsahu poskytnúť osobné údaje, ak si želá uzatvoriť kúpnu zmluvu s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zbiera a spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie jeho povinností vyplývajúcich z uzavretého obchodného vzťahu.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb od svojej materskej spoločnosti BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. so sídlom Freier Platz 10, Schaffhausen 8200, Švajčiarsko (ďalej iba ako „materská spoločnosť“) na základe vytvorenie užívateľského účtu dotknutých osôb na webovom sídle materskej spoločnosti, kde sú pri registrácii tieto osobné údaje vyžadované.

Prevádzkovateľ upozorňuje dotknuté osoby, že hoci samotný Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie, dochádza k nemu u materskej spoločnosti Prevádzkovateľa BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. so sídlom Freier Platz 10, Schaffhausen 8200, Švajčiarsko a to na základe skutočnosti, že užívateľ registrovaný v obchodnej sieti BIOCOM dáva svoj súhlas s marketingovým plánom spoločnosti BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. Podmienky profilovania a informácie o marketingovom pláne sú dostupné v dokumentoch na tejto adrese: http://biocomnetwork.sk/obchodna-prilezitost/marketingovy-plan Svoj súhlas môžu dotknuté osoby odvolať mailom na adrese BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG.: office@biocomag.ch, avšak jeho odvolanie bude mať za následok nemožnosť zotrvania v obchodnej sieti BIOCOMu a teda následné zrušenie členstva a tým aj užívateľského účtu.


 

Verzia: INFPOV_201803SK posledná úprava 2.10.2021