Dodacie podmienky

Nákup vo webshope

V internetovej predajni na stránke http://biocom-international.eu (ďalej len "webshop") je možné objednávať tovar len zo Slovenska a Česka (s fakturačnou adresou v SR alebo ČR) a to výlučne s dodaním na adresy v rámci Slovenska a Česka. Želaný jazyk si vyberte kliknutím na zástavku príslušného štátu. Oficiálnym jazykom pre stránku je jazyk slovenský a v sporných otázkach je potrebné vychádzať zo slovenského znenia príslušného dokumentu, tiež popisu a zložení výrobku. Ostatné jazyky, ako čeština a maďarčina slúžia len ako podporné. Na dodávky výrobkov objednávaných cez webshop sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie podmienky.

Doručenie tovaru kupujúcemu, cena tovaru a platba za tovar

Tovar, ktorý člen siete Biocom (v zmysle VOP aj ako "kupujúci") nakúpi vo webshope, je možné dodať výlučne prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti (GLS), výhradne na dobierku. Iné spôsoby dopravy a platby sú vylúčené. Osobný odber tovaru zo skladu predávajúceho je vylúčený. Za dobierku je možné zaplatiť bankovou kartou len v tom prípade, ak to pracovník kuriérskej spoločnosti umožní. Všetky ceny tovarov vo webshope sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (vo výške 20%). 

Cena prepravy a poplatky za balenie

Pre dodávky v rámci Slovenskasú poplatky a limity nasledovné: ak kupujúci nakúpi tovar v celkovej cene pod 90,- EUR vrátane DPH sa účtuje poplatok za balenie a doručenie vo výške 4,- EUR bez DPH, t.j. celkom 4,80 EUR s DPH. Čiastka vo výške 4,80 EUR bude započítaná do celkovej predajnej ceny na faktúre a vyznačená ako "Poplatok za balenie a doručenie". V prípade, že kupujúci nakúpi tovar za viac ako 90,- EUR vrátane DPH sa poplatok za balenie a doručenie neúčtuje.

Pre dodávky v rámci Českasú poplatky a limity y nasledovné: ak kupujúci nakúpi tovar v celkovej cene pod 3.000,- CZK vrátane DPH sa účtuje poplatok za balenie a doručenie vo výške 140,- CZK bez DPH, t.j. celkom 168,- CZK s DPH. Čiastka vo výške 168,- CZK bude započítaná do celkovej predajnej ceny na faktúre a vyznačená ako "Poplatok za balenie a doručenie". V prípade, že kupujúci nakúpi tovar za viac ako 3.000,- CZK vrátane DPH sa poplatok za balenie a doručenie neúčtuje.

Adresa doručenia

V rámci jednej krajiny sa môžu fakturačná a dodacia adresa rozlišovať. Nie je povolené zadať objednávku v systéme ani následne vystaviť faktúru so slovenským kupujúcim s dodacou adresou v Česku a naopak. Adresa dodania a tiež fakturačná adresa/sídlo musia byť zadané v štátnom jazyku tej krajiny, v ktorej má kupujúci bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo (v slovenskom alebo českom jazyku). Pri zadávaní adries nie je povolené použiť skrátené názvy alebo neidentifikovateľné označenie verejných priestranstiev alebo miest a obcí. Za správnosť a úplnosť osobných údajov zodpovedá kupujúci a v prípade, že opomenutím tejto povinnosti vznikne predávajúcemu škoda, tá sa bude vymáhať podľa platných zákonov. Ako dodaciu adresu vám odporúčame zvoliť tú, na ktorej sa počas predpokladaného termínu doručenia objednávky budete s najväčšou pravdepodobnosťou zdržiavať. Adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávaní, po odoslaní objednávky už dodatočne nie je možné zmeniť cez webshop. Adresovať zásielku na meno a/alebo adresu druhej osoby je zakázané, výnimku tvoria prípady keď to bolo s predávajúcim vopred písomne dohodnuté. Taktiež nie je možné adresovať zásielku do balíkomatov a pod. Je zakázané vypĺňať kolónky dodacej adresy inak, než sú určené. (Poznámka: napr. do názvu ulice nedopisujte meno cudzej osoby a pod.). Pri porušení vyššie uvedených povinností je predávajúci oprávnený vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú. Vo výnimočných prípadoch nás môžete o zmenu adresy požiadať mailom. (Podrobnejšie informácie nájdete v článku FAQ)

Notifikácia zásielky

Kuriérska spoločnosť prostredníctvom sms správy upovedomí kupujúceho o očakávanom termíne dodania zásielky. Notifikácia e-mailom nie je vždy dostupná. Z uvedeného dôvodu je potrebné dbať na správne zadanie telefónneho čísla.

Dodacia lehota

Na všetky objednávky vykonané prostredníctvom webshopu - objednávky na dobierku - sa vzťahuje v rámci Slovenska dodacia lehota 14 pracovných dní, na území Česka 14 dní po potvrdení objednávky. Balík Vám bude dodaný na vami uvedenú dodaciu adresu. Dodacia lehota je zo strany predávajúceho dodržaná ak zásielku v uvedenej lehote odovzdá kuriérskej spoločnosti (GLS) na doručenie. V prípade nedostatku tovaru na sklade alebo iných objektívnych príčin sa táto lehota môže úmerne predĺžiť. 

Elektronický systém webshopu neumožňuje zadávať objednávky s tzv. "odloženou" dodacou lehotou, čo znamená, že nie je možné poslať objednávku s požiadavkou o dodanie na konkrétny termín alebo o dodanie niekedy v budúcnosti (napr. o týždeň o mesiac atď.). Vzhľadom na uvedené technické obmedzenia v systéme, takéto zasielanie nie je možné ani v tom prípade, ak o to požiadate mailom alebo telefonicky, je však možné odoslanie zásielky odložiť o max 1-2 pracovné dni.

Prevzatie zásielky, poškodenie zásielky, platba a mena

Zásielku môže prevziať len adresát (kupujúci) alebo ním splnomocnená osoba. Za objednaný tovar sa platí až po doručení tovaru na dodaciu adresu (dobierka). Kupujúci zo Slovenska platia za dobierku v eurách (EUR), kupujúci z Česka zaplatia za tovar v českých korunách (CZK), a to v hotovosti. Za dobierku je možné zaplatiť bankovou kartou len v tom prípade, ak to pracovník kuriérskej spoločnosti v danej oblasti umožní. 

Mechanické poškodenie tovaru: na mechanické poškodenie tovaru (rozbitie, úplné zničenie, odlomenie súčastí a súčiastok, vytečenie, vysypanie a pod.) sa nevzťahuje záruka. Zásielku si pri prevzatí treba starostlivo skontrolovať a v prípade poškodenia, je nutné s pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať zápisnicu. Tovar je pred odoslaním starostlivo skontrolovaný a odoslaný v bezchybnom stave, môže sa však počas prepravy poškodiť aj takým spôsobom (silnými otrasmi, mrazom a pod.), ktoré sa nemusí prejaviť na prepravnom obale, preto odporúčame (najmä u čističiek vody) doručený balík otvoriť a skontrolovať v prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti a spísať zápisnicu a ak je možné urobiť aj fotodokumentáciu poškodenia. Ak nám potom poškodený tovar vrátite spolu so zápisnicou, obratom Vám vymeníme za nový.

Poznámka a vysvetlenie: za poškodenie tovaru sa nepovažuje poškodenie obalu (preliačiny, škrabance, odreniny, pokrčená krabica, fľaky a pod.), pri ktorom nedošlo k poškodeniu samotného obsahu (nedošlo k zmene úžitkových vlastností tovaru, ani k jeho strate), na ochranu ktorého je obal určený. Obal slúži výlučne na ochranu tovaru a poškodenie obalu nezakladá právo na výmenu tovaru. V prípade, že sa na obale nachádza popis a návod k používaniu a v dôsledku poškodenia obalu sa stane nečitateľným, na základe žiadosti kupujúceho, tento návod doručíme mailom.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v zmysle Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. O tejto možnosti je kupujúci informovaný aj pred odoslaním objednávky. Po uskutočnení objednávky kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail o úspešnom nákupe, ku ktorému sú priložené tlačivá POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY a taktiež VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

Form DOP_202203 Posledná zmena: 28.12.2022